Vnitřní oznamovací systém

JAK NAKLÁDÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI
 

Šolc REALITY s.r.o., se sídlem Patočkova 1953/45, Praha 6, 160 00, IČO 264 45 212, zapsána v OR Městského soudu spisová značka C 82736 vydává tuto Směrnici.

Směrnice je vypracována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako ( „GDPR“), které nabývá účinnosti 25. května 2018.

Společnost klade velký důraz na ochranu údajů svých klientů. Veškeré údaje svých klientů společnost zpracovává v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 zkráceně „GDPR“, které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů zák. č. 110/2019 Sb.
Toto prohlášení slouží jako informační pro klienty společnosti týkající se zpracování jejich osobních údajů.

V případě uzavření smlouvy o zprostředkování, smlouvy o rezervaci nemovitosti, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa trvalého pobytu, případně korespondenční. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost vyžadovat poskytnutí dalších osobních údajů - bankovní spojení, rodné číslo, číslo občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti, způsob financování předmětu smlouvy. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává. Na základě povinnosti uložené zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2452, dále uložené zák. 253/2008 Sb., tyto údaje společnost 10 let archivuje, poté veškeré údaje jsou skartovány v souladu se zák. 499/2004 Sb.

Veškeré tyto údaje zpracovává společnost sama a nebo prostřednictvím třetích osob, se kterými má společnost uzavřenou smlouvu o ochraně osobních údajů a o jejich zpracování.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich
osobní údaje společnost zpracovává;

b) právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;

c) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

d) právo na omezení zpracování osobních údajů;

e) právo na přenositelnost osobních údajů;

f) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné
zpracování osobních údajů.

Práva a stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, uplatnit písemně na adrese společnosti jakožto správce osobních údajů či e-mailem na info@solork.cz.

Subjekty, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111.